Fen İşleri Müdürlüğü

Bahçe Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde…

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dahilinde yapmakla görevli bir birimdir…

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Yürürlükteki ilgili mevzuatlar çerçevesinde Bahçe Belediyesinde çalışan, memur, işçi ve sözleşmeli personellerin maaşları ve özlük hakları, eğitimleri ve daha önce Bahçe Belediyesinde çalışmış olup çeşitli sebeplerle ayrılmış olanların tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi…

Destek Hizmetler Müdürlüğü

Elektrik, su, ADSL, GSM, araç takip sistemi ve telefon abonelik sözleşmelerinin yapılması ve ödemelerin zamanında yapılmasının sağlanması…

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Bahçe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu…

Yazı İşleri Müdürlüğü

Meclis ve Encümen toplantılarını organize etmek, toplantılarda alınan kararları dokümante ederek dağıtımını gerçekleştirmek, Meclis toplantısında ilgili ihtisas komisyonlarına havale edilmesine karar…